Register | Login


3) ردیاب های فروصوتاساس کار ردیاب های فروصوت، شناسایی امواج صوتی با فرکانس کمتر از 20 هرتز می باشد. این دامنه از فرکانس امواج صوتی، توسط گوش انسان قابل شنیدن نیست. فوران های آتشفشانی، زلزله، باز و بسته کردن درب ها و پنجره ها از جمله عواملی هستند که منجر به تولید امواج صوتی فروصوت می شود. این امواج می توانند مسافت چند صد کیلومتر را طی کنند.
Who Voted for this ArticleYourWiz.com, is a website that will allow everyone to share their knowledge, tip or information through community micro blogging.